استاد احمد صابری تولایی

مدیر موسسه تخصصی فصل الخطاب

دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه

طراح تحول در عرصه تبلیغ در مدل کاربردی