استاد اسماعیل سخنور

اتمام سطح چهار حوزه

مدرس حوزه و دانشگاه

متخصص و مدرس نقد تصوف و عرفان های کاذب